Om Ryghsetra

Ryghsetra ligger i sørhellinga ned mot Hagatjern. Dette er et småbruk som består av et våningshus nordøst for tunet, en driftsbygning sørvest for tunet og et nyere bygg nordvest for tunet. Våningshuset fra 1853 er en 1 ½ etasjes kledd tømmerbygning i sveitserstil. Den rødmalte driftsbygningen er trolig bygget ca. 1900, og består av låve, fjøs og stall. Tidligere stod det et uthus nordvest på tunet. I 2014 ble uthuset erstattet med et nybygg, på størrelse med driftsbygningen. Foruten tunet består eiendommen av dyrka mark og slåtteeng. Dette er en eldre slåtteeng som er holdt i hevd over lengre tid, og som har et stort artsmangfold av planter og insekter.

Som navnet indikerer ble Ryghsetra først ryddet og brukt som seter under en av Rygh-gårdene (Rygh mellom), før den ble skilt ut som eget gårdsbruk midt på 1800-tallet. Hvor lenge det har vært seterdrift her er uvisst, men den eldste Rygh-gården er nevnt i kilder fra ca. 1320.

Ryghsetra er et kulturmiljø med høy verneverdi (vernestatus B) i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Den ble vedtatt i Nedre Eiker kommune 12. oktober 2016. Området står også oppført som et kulturlandskap av nasjonal verdi i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskaper i Buskerud (1999). 

Ryghsetra har trolig en av de største intakte slåtteenger som er kjent i Norge, og landskapet er vurdert til å ha høy kulturhistorisk og botanisk verdi. 

Les mer i Revidert skjøtselsplan for Ryghsetra.